Allriskförsäkring för Bostadsrättsförening

 

Försäkringsbevis Bostadsrättslägenhet

 

Information om bostadsrättstillägget

 

Bostadsrättstillägg

 

Bostadsrättstillägg K 402:1 Särskilt villkor - Gäller från 2006-10-01 Med tillämpning av - i försäkringsbrevet - angivna villkor i övrigt gäller följande ändringar och tillägg I

Egendom

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för försäkringstagaren såsom ägare av försäkrad fastighet.

1.1 Annan försäkrad Försäkringen gäller dessutom för bostadsrättshavare i försäkrad fastighet såsom ägare eller ansvarig för försäkrad egendom enligt punkt 6 nedan.

6. Försäkrad egendom - Försäkringsbelopp Försäkrad egendom är bostadsrättslägenhet i den försäkrade byggnaden. Försäkringen gäller för • själva lägenheten, dock endast för skada, som bostadsrättshavaren svarar för på grund av underhållsskyldighet enligt bostadsrättslagen eller bostadsrättsföreningens stadgar • fast inredning som bostadsrättshavaren bekostat • inglasad balkong eller altan som bostadsrättshavaren bekostat.

6.2.2 Högsta ersättning Vid varje skadetillfälle är ersättningen begränsad till 10 prisbasbelopp per skada.

7. Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på försäkrad egendom enligt kapitel 1, punkt 7 och 8 i Allmänna villkor för Allriskförsäkring för bostadsrättsförening, K 40. 21. Skadevärderingsregler Skadan värderas enligt de regler som gäller för egendom i kapitel I, punkt 21 i Allmänna villkor för Allriskförsäkring för bostadsrättsförening, K 40. 23.

Självrisk

Vid skada som drabbar enbart bostadsrättslägenhet, egen bekostad fast inredning eller inglasad balkong eller altan, är självrisken 1 500 kr per lägenhet och skadetillfälle. Vid skada som samtidigt drabbar fastighetsförsäkringen gäller försäkringen utan självrisk.